NL Vergroeningseisen groenbemesters 2022

Akkerbouwers moeten aan bepaalde vergroeningseisen voldoen om in aanmerking te komen voor EU-toeslagen. Eén van die eisen is het inrichten van 5% van het bouwland als ecologisch aandachtsgebied (EA). Het aandachtsgebied is belangrijk voor het behoud van natuur en milieu. Je kunt eenvoudig aan deze vergroeningseis voldoen door een groenbemester te telen.

Voorwaarden voor het telen van groenbemesters volgens het GLB-vergroeningsbeleid:

 • Het mengsel bevat minimaal twee toegestane soorten. Kijk voor de toegestane soorten in de tabel Gewassen en GLB 2022.
 • Als je hetzelfde vanggewas wilt gebruiken als de hoofdteelt, moet je beide gewassen apart inzaaien. Je moet door middel van aankoopbewijzen en etiketten kunnen aantonen dat je twee keer hebt ingezaaid.
 • Zaai in na het oogsten van de hoofdteelt, doe dit na 15 juli en niet later dan 15 oktober.
 • Als je eerder of later gaat zaaien dan je hebt aangegeven op de Gecombineerde opgave, dan moet je dit doorgeven aan het RVO.
 • Het vanggewas moet minimaal 8 weken op het land blijven staan.
 • Het gebruik van meststoffen zijn toegestaan.
 • Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet toegestaan. Dit geldt vanaf het moment van oogst hoofdgewas tot en met de 8-wekenperiode waarin het vanggewas minimaal op het land moet staan.
 • Vanggewassen na maïs op zand- en lössgronden tellen niet mee.
 • Gebruikt ten minste 75% van de in de Aanbevelende Rassenlijst voor landbouwgewassen (CSAR) aanbevolen hoeveelheid zaaizaad.
 • Bewaar aankoopbewijzen en etiketten van het gebruikte zaaizaad(mengsel) 5 jaar lang in je administratie.
 • Het vanggewas mag geen wintergewas zijn dat je in het najaar inzaait en in de winter of in het voorjaar oogst.

Kijk voor de laatste informatie altijd in de Opties en voorwaarden Algemene lijst 2022 van het RVO.