e
Published
30 .nov.2021

Luzerne telen: tips voor een succesvolle luzerneteelt

Gewas met de hoogste ruw eiwitopbrengst, droogtetolerant, stikstofleverancier en bodemverbeteraar. Genoeg redenen om luzerne in uw ruwvoerproductie op te nemen, maar hoe kun je luzerne nou het beste telen? Lees onderstaande tips om jezelf te verzekeren van een geslaagde luzerneteelt.

Bodemvoorwaarden luzerneteelt

  • Voor de luzerneteelt is een pH-waarde van 6,5-7,0 optimaal op kleibodems. Zand heeft over het algemeen een lagere pH, maar door bekalking kan ook hier luzerne geteeld worden. De ideale pH ligt voor zandgronden tussen de 5,3 en 6,0.
  • De bodem mag geen storende lagen bevatten omdat dit de diepe beworteling van luzerne kan beperken. Een goede doorwortelbaarheid is belangrijk omdat de wortels alleen op die manier water en voedingsstoffen uit diepere bodemlagen kunnen opnemen, wat zorgt voor een goede opbrengst in periodes van droogte.
  • Luzerne is gevoelig voor wateroverlast, zorg daarom in de zomer en winter voor een goede ontwatering.
  • Op een perceel met een goed ontwikkeld luzernegewas krijgen onkruiden weinig kans. Luzerne heeft echter na het zaaien een trage ontwikkeling, terwijl sommige onkruiden zich dan sneller ontwikkelen. Kies daarom voor een perceel met een lage onkruiddruk.

Luzerne zaaien

Voordat je gaat zaaien is het van belang om het juiste luzerneras te kiezen.
Zaaiperiode: vanaf half maart tot eind augustus. Wanneer je in het voorjaar zaait, kun je in het eerste jaar twee tot drie sneden oogsten.
Zaaihoeveelheid: 25-30 kg per hectare.
Zaaidiepte: 1-2 cm.
Zaaiafstand: 8-12,5 cm, een korte rijafstand voorkomt de opkomst van onkruiden.
Toevoeging van rhizobiumbacteriën: aan onze rassen zijn standaard rhizobiumbacteriën toegevoegd. Op percelen waar al vaak luzerne is geteelt, zijn deze rhizobiumbacteriën meestal al voldoende aanwezig. In dat geval kan luzerne zonder rhizobiumbacteriën worden gezaaid.

DLF - Opkomst luzerne na zaaienLuzerne bemesten

  • Voeg eventueel calciumcarbonaat toe om de pH-waarde van de bodem te verhogen. De pH minimaal 6,0 zijn op klei- en 5,5 op zandbodems.
  • Luzerne heeft geen stikstofbemesting nodig, het gewas levert zelf 250-300 kg stikstof per hectare per jaar.
  • Bemest luzerne met 50m3 drijfmest per hectare. Drijfmest levert voldoende fosfor, kali en borium voor een heel jaar.
  • Wanneer er geen drijfmest wordt aangewend, is het noodzakelijk fosfaat, kali  en borium toe te voegen. Geef 80-110 kg fosfor per hectare op zand, rivierklei- en lössgronden of 50-80 kg fosfor op zeeklei en zeezand. Geef 180-220 kg kali per hectare op zandgronden en 150-190 kg kali per hectare op kleigronden.
  • De boriumgift is erg afhankelijk van de bodem. Het is aan te bevelen om op basis van een bodemanalyse te bepalen hoeveel de boriumgift moet zijn.

Bestrijding van ziekten en onkruiden bij luzerne

Luzerne is niet erg ziektegevoelig. Chemische bestrijding is meestal niet toegestaan of economisch gezien niet haalbaar. De beste manier om luzerne te beschermen tegen ziekten is door te zorgen voor een goede vruchtwisseling en door rassen te kiezen die nematodenresistent zijn.
Door de trage beginontwikkeling van luzerne krijgen onkruiden de kans zich te ontwikkelen. Het aanleggen van een vals zaaibed helpt om de opkomst van onkruiden in het gewas te verminderen. Een andere manier om onkruid te bestrijden is door het te maaien wanneer het boven het gewas uitgroeit. Onkruidzaden zullen na maaien niet opnieuw terugkomen, terwijl de luzerne zich verder kan ontwikkelen. Een vol luzernegewas is de beste manier om onkruiden te onderdrukken. Voorkom dan ook rijschade en kale plekken omdat deze weer een kans bieden voor onkruiden om zich te ontwikkelen.

Luzerne oogsten

Luzerne moet worden gemaaid in het vroege knopstadium. Dat wil zeggen wanneer ongeveer 10% van het perceel in bloei staat. Dit geeft de meest optimale opbrengst, met behoud van een hoog eiwitgehalte. Houd hierbij een maaihoogte van 7-10 cm aan, zo voorkom je dat je nieuwe spruiten mee maait. Maai alleen bij droog weer en laat het gewas nog maximaal twee dagen drogen op het veld. Bladverlies moet tijdens het maaien en velddrogen zoveel mogelijk voorkomen worden. Voor een goed inkuilresultaat moet worden gestreefd naar een drogestofpercentage van 35-40%.

DLF - Luzerne maaien

Wist je dat eiwit van eigen land, bijvoorbeel door het telen van luzerne, een positieve impact heeft op de voerkosten én het klimaat? Lees het hier.