Grasland kruidenmengsels

Voor een kruidenrijk grasland met een verhoogde biodiversiteit

Wat is het nut van een grasland met extra klavers/kruiden? Een klaver/kruidenrijk grasland heeft een hogere biodiversiteit doordat het verschillende grassen, vlinderbloemigen en kruiden bevat. De samenstelling van deze mengsels zorgt voor een synergie tussen verschillende planten, wat zowel boven als onder de grond de biodiversiteit verhoogd. Daarnaast zorgen vlinderbloemigen ook voor een betere smakelijkheid. Doordat klavers stikstof binden leveren ze op een makkelijke manier een hoogproductief en smakelijk gewas.


DLF heeft speciale kruiden/klavermengsels ontwikkeld. Deze mengsels bestaan uit verschillende soorten kruiden en klavers. De kruiden/klavermengsels zijn gemakkelijk te mengen met één van de ForageMax, TopMix of Extra graszaadmengsels, om zo tot een juiste verdeling tussen grassen en kruiden te komen. Het resultaat is een gezond kruidenrijk grasland.
De Gras-/Klavermengsels zijn te gebruiken voor de veehouderij/melkproductie, de mengsels Gras/Kruiden gebruikt u voor de percelen die aangelegd worden met als doel de biodiversiteit te verhogen.

Voordelen kruidenrijk grasland:
• Grassen: belangrijk voor een hoge ruwvoerkwaliteit.
• Kruiden: belangrijk voor mineralen, sporenelementen, gezondheid vee en biodiversiteit.
• Vlinderbloemigen: belangrijk voor N-binding, ruwvoerkwaliteit en stimulering voeropname.
• Verhoogde biodiversiteit en smakelijkheid.

 

Weide KlaverMix

Het mengsel Weide Klavermix bevat verschillende witte klaversoorten, alsmede rode klaver. Van de witte klaver is ook een aandeel weideklaver toegevoegd. Derhalve is deze mix prima geschikt voor percelen waar beweid gaat worden en voldoet aan de wensen van de melkfabrieken.
Het Gras/Klavermengsel levert op een makkelijke manier een hoogproductief en smakelijk gewas. Grasklaver geeft minder roestaantasting ten opzichte van puur gras, samen met een betere verteerbaarheid zorgt dit voor een hogere opname en voederwaarde.

Samenstelling
• Witte weideklaver
• Witte cultuurklaver
• Rode klaver

Voordelen
• Voordelen drie klavers: meer biodiversiteit
• Extra stikstofbinding
• Verhoogd eiwitgehalte
• Bevat extra weideklaver voor beweidingspercelen
• Roestbestendiger
• Betere droogtetolerantie
• Verhoogde biodiversiteit en smakelijkheid.

 

DLF Kruidenrijk

Beheer
Startbemesting: Voldoende bemesting voor de startontwikkeling, maar minder dan bij een mengsel
van alleen gras.
• Bemesting: N-bemesting ca. 50 kg N per hectare na eerste snede.
• Instandhoudingsbemesting voor dit type grasland is essentieel.
• Maaibeheer (Maai 3x per jaar, extensief beheer gericht op de biodiversisteit).
• Maaihoogte eerste jaar 5 - 6 cm, daarna 6 - 8 cm.
• De eerste snede vanaf half juni, zo bloeien de kruiden en grassen.
• De tweede snede tijdens de zomer (augustus).
• De laatste snede vlak voor het einde van de grasgroei (eind sept).
• Onkruid pleksgewijs bestrijden, volvelds is niet mogelijk.
• Inzaai als akkerrand: 25 kg graszaad + 15 kg kruidenmengsel.
• Beheer als akkerrand: Zo weinig mogelijk bemesten. Paar keer per jaar maaien.

Samenstelling
• Rolklaver
• Smalle weegbree
• Duizendblad
• Esparcette
• Wilde peen
• Vogelwikke
• Karwij
• Witte klaver
• Cichorei

 

Meer informatie over de mengsels vindt u in de leaflet hieronder.