Bladrammenas: ideaal lokgewas voor het bestrijden van aaltjes

Bladrammenas wordt als groenbemester vaak gezaaid na vroege gewassen. Het is een gewas met een snelle beginontwikkeling en vormt daardoor in korte tijd veel massa, waarmee het goed onkruid onderdrukt. Bladrammenas heeft een goede drogestofopbrengst, bij vroege inzaai levert het gewas zo'n 800 kg effectieve organische stof per hectare. Bladrammenas is in, in vergelijking met gele mosterd, minder nachtvorstgevoelig. Hierdoor kan het gewas nog lang doorgroeien en vormt het ook bij late zaai nog voldoende gewas om de bodem in de winter te beschermen.

Bladrammenas is de ideale groenbemester voor het bestrijden van aaltjes. Alle rassen bladrammenas zorgen voor een afname van het bietencysteaaltje. Daarnaast zorgen deze bladrammenasmengsels ook voor een afname van het maiswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne fallax ). Het mengsel Dracula heeft een triple resistentie tegen het maiswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne fallax, Meloidogyne hapla​).

Voor welke teelten is bladrammenas geschikt als groenbemester?

Bladrammenas is een uitstekende groenbemester voorafgaand aan de teelt van aardappelen, pootgoed, suikerbieten, winterpeen en voorjaarsbloembollen.

Bladrammenas onderwerken

Wanneer het gewas voor de winter ondergewerkt moet worden is vaak een voorbewerking (klepelen of maaien) nodig voor dat er geploegd kan worden. Omdat bladrammenas vorstgevoelig is, zal het gewas tijdens de winter afsterven. Na de winter is er dan ook geen voorbewerking nodig om het gewas te kunnen onderploegen.

 

Bladrammenas zaaien? | DLF

Teeltadvies bladrammenas

  • Zaaiperiode: mei tot en met augustus

  • Zaaizaadhoeveelheid: 20-25 kg per hectare

  • Zaaidiepte: 2-3 cm

  • Bemesting: 50 kg N per ha