Algemene verkoopvoorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van DLF B.V. in Nederland, België en Luxemburg.
De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Middelburg in Nederland onder nummer KvK 16018887.

 

1 INLEIDING
1.1 Deze Algemene verkoopvoorwaarden (hierna de ‘voorwaarden’ genoemd) zijn van toepassing op alle verkopen van DLF B.V. (hierna ‘DLF’ genoemd), niettegenstaande tegenstrijdige, tegengestelde of aanvullende bepalingen of voorwaarden in aankooporders of andere communicatie van de koper, tenzij DLF schriftelijk anderszins is overeengekomen. Geen van die tegenstrijdige, tegengestelde of aanvullende bepalingen en voorwaarden worden beschouwd als te zijn aanvaard door DLF, tenzij en totdat DLF uitdrukkelijk DLF’s aanvaarding hiervan schriftelijk bevestigt. Indien in de voorwaarden de term ‘schriftelijk’ wordt
gebruikt, verwijst dit naar een document dat door beide partijen is ondertekend of naar een brief, fax of e-mail.

1.2 Zodra een koper de voorwaarden heeft aanvaard, wordt ervan uitgegaan dat de koper heeft aanvaard dat op toekomstige aankopen van de koper bij DLF de voorwaarden van DLF van toepassing zijn die op dat moment van kracht zijn.

2 SLUITEN VAN EEN OVEREENKOMST
2.1 DLF behoudt zich het recht voor om te stellen dat er pas een definitieve en bindende verkoopovereenkomst is aangegaan wanneer DLF een schriftelijke orderbevestiging aan de koper heeft verstrekt.

2.2 Tenzij DLF schriftelijk uitdrukkelijk andere voorwaarden heeft aanvaard, zie artikel 1.1, wordt elke verkoopovereenkomst gesloten op basis van de bepalingen en voorwaarden in DLF’s orderbevestiging en deze voorwaarden, zie artikel 3.3.

3 OPNAME VAN DE AVHZ EN RANGORDE
3.1 Indien de verkoopovereenkomst en de voorwaarden niet anderszins bepalen, zijn de ‘Algemene Voorwaarden voor de Handel in Landbouwzaaizaden’ van toepassing die van kracht zijn op de dag van verkoop (hierna ‘AVHZ’ genoemd).

3.2 De AVHZ kunnen worden ingezien en opgevraagd op www.DLF.nl en zijn op verzoek van de koper verkrijgbaar bij DLF.

3.3 In het geval van een geschil, ambiguïteit in de interpretatie of een vordering tussen DLF en de koper, hebben de verkoopovereenkomst en de specifieke voorwaarden daarvan voorrang. Indien de overeenkomst en de specifieke voorwaarden geen uitsluitsel bieden, hebben de voorwaarden als tweede voorrang. Indien de voorwaarden geen uitsluitsel bieden, hebben de AVHZ als derde voorrang. Indien de AVHZ geen uitsluitsel bieden, gelden de normale regels van het toepasbare recht (Algemeen Burgerlijk Wetboek van het Nederlands recht).

4 VOORWAARDEN VOOR VERZENDING, LEVERING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
4.1 Overeengekomen handelsvoorwaarden dienen te worden geïnterpreteerd in overeenstemming met INCOTERMS (ICC) die van kracht zijn op het moment dat de verkoopovereenkomst wordt gesloten. Indien er geen specifieke aflevercondities zijn overeengekomen, is de levering af-fabriek.

4.2 Indien DLF vaststelt dat DLF niet in staat is om de goederen op het overeengekomen tijdstip te leveren, stelt DLF de koper hiervan onverwijld schriftelijk in kennis en vermeldt zo mogelijk het moment waarop de levering kan worden verwacht. De levertermijn wordt dan verlengd met de periode die door DLF wordt aangegeven, mits deze redelijk is gezien alle omstandigheden. Opeenvolgende levering is toegestaan.

4.3 Indien de goederen op krediet zijn geleverd, mag de koper hier niet over beschikken zolang de koper hier niet voor heeft betaald. De goederen blijven het eigendom van DLF totdat deze volledig zijn betaald, inclusief rente en andere kosten, voor zover dat eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig is krachtens het toepasbare recht. Mits DLF de partij goederen kan vaststellen, heeft DLF het recht om de goederen terug te nemen zodra de datum van betaling is verstreken, zie AVHZ-artikel 22.


5 CERTIFICATEN
5.1 Een officieel en geldig testrapport (attest/analysecertificaat) voor zaden is bindend voor de vaststelling van de kwaliteit van het zaaizaad. Certificaten, zoals een oranje certificaat van een erkend ISTA-laboratorium, nationale certificaten zoals NAK, SOC, ENSE, AOSA en GNIS of certificaten van een bevoegd laboratorium of een bevoegd laboratorium van DLF worden beschouwd als officiële testrapporten voor zaden.

6 VERMEERDERING
6.1 Vermeerdering van de zaden is niet toegestaan.

7 TOEWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE VANWEGE DE GOEDEREN
7.1 DLF is niet aansprakelijk voor verlies of schade die door de goederen is veroorzaakt aan eigendom of voor schade of verlies met betrekking tot eigendom waar de goederen deel van zijn gaan uitmaken, waarmee deze zijn gemengd of waar deze anderszins in zijn opgenomen of enig ander verlies of schade aan eigendom indien de schade is veroorzaakt door de goederen vanwege de eigenschappen van de goederen.

8 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
8.1 DLF is niet aansprakelijk voor indirecte, bijzondere, bijkomende schade of gevolgschade of schadevergoedingen met een boetekarakter van enigerlei aard, met inbegrip van onder meer kosten voor bedrijfsonderbreking, verlies van productie/groei, verlies van contracten, winstderving, reputatieschade of verlies van klanten, of voor ongeacht welke andere gevolgschade of indirecte schade. Deze beperkingen van aansprakelijkheid gelden voor elke aansprakelijkheid, met inbegrip van onder meer aansprakelijkheid voor vertraging, defecten en productaansprakelijkheid.

8.2 Ongeacht AVHZ-artikel 26, is de totale aansprakelijkheid van DLF niet hoger dan de gefactureerde verkoopprijs van de goederen die aanleiding geven tot een dergelijke vordering - maar in geen geval meer dan een totale aansprakelijkheid van DLF van EUR 75.000 per partij - ongeacht de aard van de vordering(en) en ongeacht of dit contractueel, vanwege onrechtmatige daad, vanwege garantie of anderszins is.

8.3 De koper vergoedt en vrijwaart DLF voor zover DLF aansprakelijk wordt gesteld ten opzichte van derden met betrekking tot verlies of schade waarvoor DLF niet aansprakelijk is ten opzichte van de koper.

9 EXPORTCONTROLE EN INTERNATIONALE SANCTIES
9.1 De koper gaat ermee akkoord geen informatie bekend te maken of goederen of technologie - welke direct of indirect verkocht of op een andere wijze door DLF aan de koper verstrekt zijn - te verkopen, te (her)exporteren, om te leiden of anderszins over te dragen naar een bestemming of aan een wettelijke of natuurlijke persoon, als een dergelijke actie verboden is door of onderworpen is aan sancties krachtens toepasselijke sancties of exportcontrolewetten of -regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot de wetten en voorschriften van de Verenigde Naties, de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

9.2 DLF is niet verplicht om goederen of technologie aan enige koper te verkopen, over te dragen of anderszins te leveren, indien een dergelijke verkoop, overdracht of levering zou worden verboden door van kracht zijnde sancties, exportcontrolewetten of regelgeving.

10 OVERMACHT (REDENEN VOOR ONTHEFFING)
10.1 Overmacht is geregeld in de AVHZ-artikel 27. DLF wordt echter in alle gevallen vrijgesteld bij vertraging of uitvoeringsfouten en in het geval van arbeidsongeregeldheden, stakingen en mislukte oogst.

10.2 Voor elke verkoopovereenkomst die vóór de oogst is gesloten, geldt een oogstvoorbehoud.

10.3 DLF heeft het recht om bestelde goederen te vervangen door vergelijkbare goederen in het geval van een mislukte oogst, of indien het voor DLF niet binnen redelijke grenzen mogelijk is om de verkochte goederen in de noodzakelijke hoeveelheden en/of kwaliteit in te kopen.

11 BEVOEGDE RECHTERLIJKE INSTANTIE EN TOEPASBAAR RECHT
11.1 Alle geschillen worden beslecht en geïnterpreteerd overeenkomstig het Nederlandse recht.

11.2 Geschillen die, krachtens artikel 11.3, voortkomen uit of verband houden met de overeenkomst worden beslecht in Nederland, door middel van arbitrage in overeenstemming met de AVHZ, artikel 29.

11.3 Indien de omstandigheden erop duiden dat de koper niet de intentie heeft om te betalen of niet kan betalen, heeft DLF het recht om de uitstaande schuld te vorderen door een procedure aanhangig te maken bij een bevoegde rechtbank, zonder gebruik te maken van arbitrage.

 

DLF BV · Kapelle Nederland · 7 maart 2019