Gele mosterd: veel organische stof in korte tijd

Gele mosterd wordt als groenbemester vaak gebruikt op laat vrijgekomen grond. Gele mosterd heeft een zeer hoge groeisnelheid, waardoor het gewas ook bij late inzaai in korte tijd nog veel organische stof kan produceren. Door de snelle ontwikkeling is onkruidbestrijding over het algemeen niet nodig. Gele mosterd is goed voor 800 kg effectieve organische stofopbrengst per hectare. Alle rassen gele mosterd van DLF zorgen voor een afname het bietencysteaaltje. 

Voor welke teelten is gele mosterd geschikt als groenbemester?

Gele mosterd is een uitstekende groenbemester voorafgaand aan de teelt van aardappelen, uien, winterpeen en suikerbieten.

Gele mosterd onderwerken

Wanneer het gewas voor de winter ondergewerkt moet worden is vaak een voorbewerking (klepelen of maaien) nodig voor dat er geploegd kan worden. Omdat gele mosterd zeer vorstgevoelig is, zal het gewas tijdens de winter volledig afsterven. Door het afgestorven gewas te rollen bevorder je de vertering van de stengels. Na de winter is er geen voorbewerking nodig om het gewas te kunnen onderploegen.

 

Gele mosterd zaaien? | DLF

Teeltadvies gele mosterd

  • Zaaiperiode: augustus en september

  • Zaaizaadhoeveelheid: 20 kg per hectare

  • Zaaidiepte: 2-3 cm

  • Bemesting: 50 kg N per ha