Optimaliseer je bouwplan met groenbemesters: van gezonde bodem naar succesvolle oogst

Wat is de kracht van groenbemesters? Versterk de bodemgezondheid, bestrijd ziekten en plagen en verhoog opbrengsten. Ontdek ons vernieuwde groenbemesterpakket Vital Earth; de juiste groenbemester voor elke akkerbouwer. Investeer in een gezondere bodem voor een succesvolle oogst.

De bodem als basis

Een gezonde vitale bodem is je meest kostbare bezit. Een gezonde bodem staat namelijk aan de basis van elke succesvolle teelt. Een bodem die uit balans is zal altijd leiden tot opbrengstverliezen. Een gezonde, vruchtbare bodem heeft een juiste balans in vocht, structuur en nutriënten. Groenbemesters helpen hierbij en laten de bodem vruchtbaarder en gezonder achter voor de volgteelt.

Verbeterde bodemstructuur en opbouw van organische stof

Een laag organisch stofgehalte en een slechte bodemstructuur is een groot probleem voor veel akkerbouwers. Groenbemesters spelen een cruciale rol bij het verbeteren van de bodemstructuur en de opbouw van organische stof. Ze dragen bij aan een betere vruchtbaarheid van de bodem en versterken de weerbaarheid van gewassen tegen ziektes en extreme weersomstandigheden, zoals droogte en hevige neerslag. Daarnaast bevorderen groenbemesters de bewerkbaarheid van de bodem en zorgen ze ervoor dat gewassen dieper kunnen wortelen, waardoor ze meer vocht en voedingsstoffen kunnen opnemen. Een goede bodemstructuur zorgt er bovendien voor dat vocht en voedingsstoffen beter worden vastgehouden, wat ten goede komt aan de opbrengst van het volggewas.

Vital Earth – Humus N-Fix: groenbemestermengsel van Japanse haver, zomerwikke, inkarnaatklaver en facelia voor opbouw van organische stof en stikstofbinding.
Vital Earth – Humus N-Fix: groenbemestermengsel van Japanse haver, zomerwikke, inkarnaatklaver en facelia voor opbouw van organische stof en stikstofbinding

Bestrijden van schadelijke aaltjes en stimuleren van biodiversiteit

Een ander belangrijk voordeel van groenbemesters is hun vermogen om schadelijke aaltjes te bestrijden. Aaltjes kunnen aanzienlijke schade toebrengen aan gewassen, wat resulteert in opbrengstverliezen. Door de juiste groenbemester te kiezen, kun je actief aaltjes bestrijden en zo de opbrengst van het volggewas verhogen. Daarnaast dragen groenbemesters bij aan het bevorderen van de onder- en bovengrondse biodiversiteit. Met name groenbemestermengsels trekken bijen, vlinders en andere insecten aan. Tegelijkertijd zorgen deze mengsels voor een rijk bodemleven, waardoor schadelijke organismen minder snel de overhand krijgen.

Groenbemesters als onmisbaar onderdeel van het bouwplan

Beschouw groenbemesters als een onmisbaar onderdeel van het bouwplan. De opbouw van organische stof is een langdurig proces en vereist continu onderhoud. Wanneer de hoeveelheid organische stof in de bodem laag is, kan het jaren duren om dit weer op een gezond niveau te brengen. Daarom adviseren wij je om elk jaar groenbemesters op te nemen in je bouwplan, om zo bij te dragen aan de opbouw van organische stof en daarmee aan de structuur, gezondheid en vruchtbaarheid van de bodem.

Kies de juiste groenbemester voor een succesvolle teelt

Bij de keuze van een groenbemester is het bouwplan altijd het uitgangspunt. Het gewas dat het volgende jaar geteeld gaat worden moet zo optimaal kunnen groeien. Het is dan ook belangrijk om per gewas te kijken welke uitdagingen er op het perceel verwacht kunnen worden, denk hierbij aan verminderde bodemstructuur of specifieke aaltjes bij bijvoorbeeld suikerbieten, aardappelen of uien. Kies op basis hiervan een groenbemester die zorgt voor een gezonde bodem, zodat de volgteelt zo succesvol mogelijk is. Daarnaast kun je extra doelstellingen met je perceel hebben zoals meer biodiversiteit of drogestofproductie, ook hiervoor zijn specifieke groenbemesters beschikbaar.

Vernieuwd Vital Earth groenbemesterpakket

Binnen DLF hebben we het volledige pakket Vital Earth groenbemesters herzien om zo goed mogelijk aan te sluiten op het nieuwe GLB en de eco-regelingen. De nieuw ontwikkelde mengsels zijn zo samengesteld om aan specifieke doelstellingen te voldoen, zoals stikstofvastlegging, verbeteren van de bodemstructuur, stimuleren van biodiversiteit en het bestrijden van aaltjes. Hierdoor biedt Vital Earth voor elke akkerbouwer de juist groenbemester. Bovendien ontwikkelen wij onze producten altijd op basis van de nieuwste kennis en innovaties. We investeren veel in onderzoek en veredeling, waardoor we in staat zijn de meest kwalitatieve groenbemesterrassen op de markt te brengen.

Investeer in een gezondere bodem voor een succesvolle oogst

Een gezonde bodem is van onschatbare waarde en verdient de nodige aandacht. Door groenbemesters op te nemen in het bouwplan en te kiezen voor de juiste rassen, investeer je in de toekomst van je gewassen en draag je bij aan een duurzame akkerbouwpraktijk. Samen werken we aan een gezondere bodem voor een succesvolle oogst.