Groenbemestermengsels: winst voor de biodiversiteit én het akkerbouwbedrijf

Biodiversiteit krijgt steeds meer aandacht. Ook akkerbouwers werken hard om de biodiversiteit op hun percelen te vergroten. Wist je dat groenbemestermengsels niet alleen goed zijn voor de biodiversiteit, maar ook veel voordelen hebben voor het akkerbouwbedrijf?

Steeds meer akkerbouwers willen de biodiversiteit op hun perceel vergroten. Uit onderzoek van de brancheorganisatie Akkerbouw blijkt dat op dit moment al meer dan 85% van de akkerbouwers maatregelen neemt om de biodiversiteit op hun bedrijf te verbeteren.

Meer biodiversiteit boven de grond door groenbemesters

Het telen van een groenbemester is één van de manieren om de biodiversiteit te vergroten. Groenbemesters hebben een positief effect op de bovengrondse biodiversiteit. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat de bodem langer groen blijft, waardoor insecten hier langer voedsel kunnen vinden. Ook vinden kruipende insecten hier een schuilplaats wanneer op andere delen van het bedrijf gewassen geoogst worden. Bloeiende groenbemesters zijn een belangrijke voedselbron voor bestuivers zoals de bij en de hommel. Vooral in het najaar kunnen bloeiende groenbemesters van grote waarde zijn voor bestuivers, omdat het aantal bloeiende planten in de natuur dan afneemt. Niet alleen insecten, maar ook vogels profiteren van de aanwezigheid van groenbemesters. De aanwezige insecten vormen een voedselbron voor vogels, evenals de zaden van de groenbemesters. Daarnaast kunnen groenbemesters een broedplaats voor weidevogels vormen.

Wat is de invloed van groenbemesters op het bodemleven?

Ook de ondergrondse biodiversiteit wordt gestimuleerd door de aanwezigheid van groenbemesters. Het bodemleven voedt zich aan de wortels van de groenbemesters. Over het algemeen wordt verondersteld dat een actief en divers bodemleven (gevoed door verschillende soorten planten) leidt tot een lagere ziektedruk in de bodem. Omdat het bodemvoedselweb zeer complex is moet verder onderzoek nog uitwijzen wat de exacte invloed is van de verschillende groenbemesters op bodemziekten.

“Groenbemesters dragen bij aan vergroting van de biodiversiteit. In het najaar, de winter en het voorjaar bieden ze voedsel en een schuilplaats voor insecten, vogels en het bodemleven. En met verschillende bloeiende soorten verrijken ze het landschap.”
- Wiepie Haagsma, onderzoeker duurzame teelten WUR, Groenbemester webinar 2021

Voordelen van groenbemesters voor de akkerbouwer

Als je een groenbemester gaat zaaien met het doel om de biodiversiteit te vergroten, kies dan voor een groenbemestermengsel. Naast de bovengenoemde voordelen voor de biodiversiteit, heeft een groenbemestermengsel ook belangrijke voordelen voor het akkerbouwbedrijf zelf. In vergelijking met enkelvoudige rassen zorgt een mengsel met meer soorten voor meer bovengrondse massa, wat uiteindelijk ook weer zorgt voor meer organische stofopbouw in de bodem. Een mengsel leidt ook tot een betere doorworteling van de bodem, wat zorgt voor een betere bodemstructuur waardoor meer water kan infiltreren en de bodem meer water kan vasthouden. Bovendien hebben mengsels een groter onkruidonderdrukkend vermogen en slaan meer stikstof op in de bodem dan enkelvoudige rassen.

Ben je benieuwd naar onze groenbemestermengsels?

Bekijk ze hier:
Vital Complex
ZonneMassaMix
AkkerrandMix